Huidige wetgeving omtrent Chroom 6

Om de blootstelling aan Chroom-6 en gezondheidsschade te voorkomen, zijn er rechten en plichten voor zowel de werkgever als de werknemer opgesteld.

De verplichting van de werkgever is onder andere het verzorgen van en de daadwerkelijke opvolging uit te voeren voor een veilige en gezonde werkplek. Dit houdt in dat de werkgever nagaat welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn en dat de juiste maatregelen genomen worden, waarbij rekening wordt gehouden met blootstellingsniveau en de grenswaarde. Tevens is de werkgever verantwoordelijk, dat de werknemer niet het risico loopt via andere blootstellingsroutes (bijvoorbeeld via de huid) in contact kan komen met stoffen die kankerverwekkend of voor de voortplanting giftig zijn.

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen

In de verordening REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) van de Europese Unie zijn er regels opgesteld om de veiligheid in het gebruik van chemische stoffen te garanderen. Zie REACH voor meer informatie hierover. Hierin is het verwerken van Chroom-6 houdende bestandsdelen wettelijk vastgelegd.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu