ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ASGRO

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Asgro.

1.2    Afwijkingen en wijzigingen van de algemene voorwaarden van Asgro zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk

door Asgro zijn bevestigd. Afwijkingen van de voorwaarden van Asgro zijn met name niet mogelijk door toepasselijk verklaring van andere standaardvoorwaarden, tenzij Asgro uitdrukkelijk en schriftelijk mochten hebben verklaard dat andere standaardvoorwaarden boven de voorwaarden van Asgro te stellen. Indien bij nadere schriftelijke overeenkomst afgeweken wordt van de algemene voorwaarden van Asgro, is deze afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen.

1.3 Indien de algemene voorwaarden van Asgro eenmaal deel uitmaken van een met Asgro gesloten overeenkomst, blijven zij op die overeenkomst van kracht, ook indien de overeenkomst nadien bij nadere overeenkomst wordt gewijzigd of hernieuwd, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten van Asgro zijn vrijblijvend. Offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten van Asgro zijn te allen tijde herroepelijk en bindt Asgro niet tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

2.2 Een overeenkomst met Asgro komt eerst tot stand, zodra Asgro de gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zodra feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de gegeven opdracht.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen en prijsopgaven van Asgro zijn exclusief B.T.W. tenzij anders is vermeld.

3.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering der goederen prijsverhoging (bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van externe leveranciersprijzen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten) mochten voordoen behoudt Asgro het recht voor een dergelijke verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 4 Monsters

4.1 Monsters vormen slechts een (nauwkeurige) benadering van het te leveren product. Geringe verschillen tussen monster en de geleverde goederen kunnen geen gegronde reden vormen voor reclames.

Artikel 5 Levering, levertijden, eigendomsvoorbehoud

5.1 De door ons geleverde goederen blijven volledig eigendom van Asgro, totdat de koopsom en de bijkomende kosten en alle overige bedragen die opdrachtgever nog aan Asgro is verschuldigd uit eerdere transacties of uit andere hoofde, volledig zullen zijn betaald en opdrachtgever overigens al zijn verplichtingen van welke aard ook jegens Asgro zal zijn nagekomen.

5.2 Door Asgro vermelde levertijden of andere termijnen dienen slechts als indicatie. Overschrijding van enige termijn verplicht Asgro nimmer tot korting op de koopprijs, tot vergoeding van doordien geleden schade, noch kan zulks leiden tot ontbinding, annulering of anderszins ongedaan making van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever.

5.3 Indien bij Asgro gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, dan wel gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever overigens zijn verplichtingen jegens Asgro niet of niet behoorlijk zal nakomen, is Asgro te allen tijde gerechtigd de levering van de goederen op te schorten, totdat de opdrachtgever ten genoegen van Asgro zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor de schade door de dientengevolge vertraagde levering ontstaan.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Omstandigheden buiten de wil van Asgro en/of toedoen van Asgro, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van Asgro gevergd kan worden, geeft Asgro het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

6.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer, belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Asgro als bij derde van wie Asgro de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, niet of volledig en/of vertraagde levering door leveranciers van Asgro en voorts door alle overige oorzaken, buiten de wil van Asgro en/of toedoen van Asgro ontstaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en Reclames

7.1 De aansprakelijkheid van Asgro is in ieder geval beperkt tot het kosteloze herstel van het geleverde gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.

7.2 Alle reclames dienen op straffe van verval rechten binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief te geschieden.

Indien binnen die termijn geen reclames op de voorgeschreven wijze hebben plaatsgevonden, wordt Asgro geacht volledig aan de verplichtingen van Asgro te hebben voldaan, zodat Asgro alsdan geen enkele aansprakelijkheid meer draagt.

7.3 Geringe afwijkingen in kleur, maat, gewicht en bedrukking kunnen nimmer reden voor reclames vormen.

7.4 Het verschil tussen de overeengekomen materiaaldikte en de daadwerkelijke dikte van het geleverde materiaal mag zonder dat zulks aanleiding kan vormen voor reclames 15%, doch minimaal 0,01 mm bedragen. Verschil tussen de overeengekomen lengte of breedte van de goederen en de daadwerkelijke lengte of breedte van de afgeleverde goederen kan nimmer tot reclames aanleiding geven, tenzij het verschil meer dan 15% bedraagt. Afwijking van de overeengekomen dikte, lengte of breedte van de geleverde goederen dient beoordeeld te worden aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde goederen en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.

7.5 Nadrukkelijk verklaart Asgro geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige gevolgschade. Ten overvloede wordt derhalve opgemerkt, dat nimmer aansprakelijkheid aanvaard zal worden voor de invloed welke het artikel van Asgro mocht hebben op de kwaliteit van het verpakte product.

7.6 Verkleuring, vochtinwerking, doorvetting of reukontwikkeling van door ons geleverde goederen, welke het gevolg zijn van het product dat in goederen van Asgro is verpakt, geeft geen grond voor enige reclame.

7.7 Bestelde hoeveelheden worden zo mogelijk geleverd. Asgro houdt zich het recht voor 15% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Het gehele factuurbedrag, alsmede alle andere bedragen die de opdrachtgever nog aan Asgro mocht zijn verschuldigd, zullen zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar zijn op de 15e dag na factuurdatum.

8.2 Bij niet betaling binnen de betalingstermijn is Asgro gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de betreffende overeenkomst, zomede alle andere overeenkomsten welke door opdrachtgever of Asgro nog niet volledig waren nagekomen, zonder nadere ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Asgro geleden schade waaronder met name begrepen winstderving, zomede alle andere voorkomende schade.

8.3 In geval van niet tijdige betaling zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de dag der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand voor een gehele maand gerekend worden.

8.4 Betalingen zullen in eerste instantie in mindering, strekken op rente en kosten zoals bedoeld in het volgende lid van dit artikel en eerst daarna op de hoofdsom.

8.5 Voort is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij moeten maken ter incasso van de openstaande bedragen:

a. met name komen te zijnen laste declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;

b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom doch minimaal op 100,- ;

c. ten laste van de opdrachtgever komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage;

d. Asgro behoeft niet aan te tonen, dat de geclaimde inningskosten door Asgro daadwerkelijk zijn gemaakt.

8.6 Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever strekken de gegevens uit de boekhouding van Asgro tot volledig bewijs van het bestaan en de juistheid van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

8.7 Op alle opdrachten en facturen van Asgro rust een kredietverzekering bij Interpolis. Bij non-betaling worden de opdracht en factuur uit handen gegeven aan Interpolis Kredietverzekering.

Artikel 9

9.1 Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde is Asgro gerechtigd de met opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, overlijdt, onder curatele wordt gesteld dan wel op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever wordt gelegd.

Artikel 10 Annulering

10.1 Onverminderd het recht van Asgro op nakoming der overeenkomst te vorderen, is Asgro gerechtigd om, indien de opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren, schadevergoeding te vorderen. De te vergoeden schade bedraagt tenminste tien procent van de factuurprijs, over verminderd de bevoegdheid van Asgro om aan te tonen, dat de schade meer bedraagt.

Artikel 11 Geen beroep op korting op compensatie

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.

11.2 Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan op hem jegens Asgro rustende verplichtingen geheel of ten dele op te schorten. Indien Asgro om welke reden ook nog niet aan zijn verplichtingen mocht hebben voldaan, tenzij in rechte de ontbinding van de overeenkomst mocht zijn uitgesproken.

Artikel 12

12.1 Asgro is te allen tijde gerechtigd de goederen die door Asgro onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, of de goederen die ten gevolge van de ontbinding ene overeenkomst wederom aan Asgro in eigendom toevallen, eigenmachtig terug te nemen. De opdrachtgever wordt geacht ons daartoe toestemming te hebben verleend.

12.2 Alle goederen en gelden van opdrachtgever, welke Asgro uit hoofde dan ook onder ons mocht hebben, mag Asgro onder zich blijven houden totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Asgro heeft voldaan.

Artikel 13

13.1 Het risico van door Asgro geleverde goederen is voor de opdrachtgever, zodra Asgro de goederen in het bedrijf van Asgro ten behoeve aan de opdrachtgever hebben afgezonderd.

13.2 De keuze van het transportmiddel is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aan Asgro. Extra vrachtkosten, ontstaan door snel- of expresse verzending of doordat opdrachtgever om verzending op een andere wijze dan voor Asgro gebruikelijk is, heeft verzocht, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14

14.1 Alle geschillen die tussen Asgro en opdrachtgever mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden berecht door de ter zake bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam. Van een geschil is sprake, zodra zulks naar de mening van Asgro of die van de opdrachtgever het geval is.